04. 02.
2020

31. ZEV projednávaná legislativa

Ve středu 4. února proběhla další schůze zemědělského výboru, na níž byly projednány tyto body:

Novela vodního zákona

 • zavádí se povinnost zpracování plánů pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody pro území České republiky a pro území kraje, stanovuje se obsah těchto plánů a způsob jejich projednáním, 
 • stanoví se priority způsobů užití vody pro účely sestavení plánu pro sucho,
 • stanoví se orgány pro zvládání sucha a nedostatku vody, jejich složení a kompetence, upravuje se také vyhlášení a ukončení stavu nedostatku vody a zavádí se sankce za porušení nově navrhovaných povinností.
 • Návrh zákona dále obsahuje novelu zákona o působnosti Správy státních hmotných rezerv, která upravuje podmínky poskytnutí a použití státních hmotných rezerv pro řešení mimořádných událostí v souvislosti s vyhlášením stavu nedostatku vody. Poskytnuty mohou být zejména cisterny na vodu, technická zařízení k čerpání vody, jakož i zařízení potřebná k dodávce nebo úpravě vody.

Novela zákona o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin 

 • Hlavním cílem navrhované úpravy je nově regulovat oblast uvádění do oběhu rozmnožovacího materiálu chmele. 
 • Jsou stanoveny požadavky na rozmnožovací materiál chmele a povinnosti, které musí dodavatel takového rozmnožovacího materiálu plnit, zejména pokud vyrábí standardní rozmnožovací materiál chmele metodou mikrorozmnožování v laboratorních podmínkách. 

Novela zákona o potravinách

 • Cílem návrhu je zákaz uvádění na trh potravin „dvojí kvality“, tj. potravin, které jsou označené zdánlivě totožně s potravinou uváděnou na trh v jiném členském státě Evropské unie, ačkoliv potravina uváděná na trh v České republice má odlišné složení nebo vlastnosti.
 • Přijali jsme pozměňovací návrhy, které za dvojí kvalitu označují pouze podstatné rozdíly v kvalitě či složení výrobku uváděných na trh ve stejném obalu a dále pozměňovací návrhy, které zpřesňují činnost Státní zemědělské a potravinářské inspekce

Zahrádkářský zákon

 • Zahrádkáři patří v ČR mezi spolky s nejširší členskou základnou, doposud však není jejich činnost jakkoliv zákonem vymezena. 
 • návrh zákona se zaměřuje na ukotvení pouze těch nejzákladnějších a nejdůležitějších aspektů zahrádkářské činnosti:
 1. definice zahrádkářské činnosti a zahrádkářské osady,
 2. stanovení veřejné prospěšnosti zahrádkářské činnosti,
 3. možnost přenechání pozemku (ze strany SPÚ) k zahrádkářské činnosti,
 4. Úprava smlouvy o pachtu nebo nájmu pro zahrádkářskou činnost