13. 05.
2020

35. ZEV - Opatření pro zmírnění mléčné krize

Ve středu 13. května proběhla další schůze zemědělského výboru, jejímž ústředním tématem byla nastávající mléčná krize. V poslední době přibývají signály, že by se mohla vrátit mléčná krize z roku 2016 (kdy průměrná cena mléka spadla až na 6,70 Kč/litr). V rámci celé Evropy dochází již několik měsíců k propadu cen této komodity, která zásadním způsobem ovlivňuje bilanci sektoru živočišné výroby. Vzhledem k tomu, že podpora živočišné výroby byla vždy ústředním tématem našeho výboru, tak i tentokrát jsme se snažili vyslat našim zemědělcům jasný signál, že tomu tak bude i nadále. V této souvislosti jsem navrhl usnesení, ve kterém zemědělský výbor:

I. k o n s t a t u j e, že

  • a) dosažení potravinové soběstačnosti ČR je zásadním prvkem, jak pro zajištění základních potřeb obyvatel ČR, tak pro efektivní fungování státu;
  • b) v důsledku pandemie COVID 19 dochází k ohrožení řádného fungování některých komoditních vertikál, zejména produkce mléka a výrobků z mléka. V tomto ohledu považuje udržení stávající úrovně produkce mléka v ČR za klíčové pro udržení stavu krajiny a půdy;
  • c) pozitivně hodnotí nákup sušeného odstředěného mléka do Státní správy hmotných rezerv;
  • d) je třeba posílit schopnost mlékáren udržet postavení na českém trhu a zvýšit export mléčných výrobků;
  • e) je třeba více podpořit prodej mléka a mléčných výrobků tzv. ze dvora, za účelem zvýšení lokální produkce, zkracování obchodních řetězců a podpory českých potravin;

II. ž á d á Ministerstvo zemědělství, aby

  • a) prostřednictvím dotačního titulu 19. A.b.2 zajistilo realizaci studie trhu v sektoru mléka v systému Q CZ;
  • b) připravilo program AGRICOVID a notifikovalo jej u Evropské komise, s cílem čelit dalším následkům pandemie COVID 19 v sektoru;

III. ž á d á vládu o:

  • a) zajištění dodatečných finančních prostředků na adekvátní realizaci dotačního titulu 19. Podpora na účast producentů a zpracovatelů zemědělských produktů v režimech jakosti – Q CZ, a na připravovaný program AGRICOVID;
  • b) zvážení zproštění provozních podpor do zemědělství od zdanění. Současná praxe, kdy zemědělec dostane podporu jak z evropských, tak národních zdrojů a následně jsou tyto podpory zdaněny, je nelogická a zcela proti smyslu těchto podpor.

Toto usnesení bylo podpořeno napříč všemi stranami a pevně věřím, že přijatá opatření pomohou ke zmírnění této krize, která v nejbližších měsících postihne celou Evropu.