24. 06.
2020

37. ZEV – Vodní zákon

Ve středu 24. června proběhla 37. schůze zemědělského výboru, jejíž těžiště spočívalo v přijetí hlasovací procedury a stanovisek garančního výboru k jednotlivým pozměňovacím návrhům. Pozměňovacích návrhů k vodnímu zákonu byla načtena celá škála, pro informaci uvádím ty nejdůležitější z nich a postoj zemědělského výboru k nim:

  • PN zemědělského výboru – zrušení povinnosti mít povolení k vypouštění odpadních vod z odlehčovacích komor do vod povrchových – stanovisko kladné,

  • PN Janda – zohlednění rekreační plavby při povolování vodních děl – stanovisko záporné,

  • PN Krutáková – úprava vypouštění odpadních vod do vod podzemních – stanovisko záporné,

  • PN Bendl – úprava projednávání plánů rozvoje vodovodů a kanalizací – stanovisko kladné.

  • PN Jurečka – zrušení poplatku za vynětí ze zemědělského půdního fondu pro retenční nádrže a rybníky – stanovisko kladné,

  • PN Schiller – úprava zneškodňování odpadních vod a stanovení nového přestupku – stanovisko záporné,

  • PN Holomčík – zveřejňování dat z evidence stavu povrchových a podzemních vod – stanovisko kladné,

  • PN Pěnčíková – povinnost provozovatele vodovodu nainstalovat vodoměry s dálkovým odečtem spotřeby vody – stanovisko záporné.

 

Tato stanoviska mají funkci určitých vodítek pro hlasování poslanců ve třetím čtení, nejsou však nikterak závazná. Předpokládám, že třetí čtení zákona proběhne v průběhu září.