23. 09.
2020

38. ZEV – Strategie od zemědělce ke spotřebiteli

Ve středu 23. září se konala další schůze zemědělského výboru, jejímž ústředním tématem byla evropská strategie Farm to Fork (F2F). Tento unijní dokument navrhuje EK a jejím cílem je přispět v oblasti zemědělství a potravinářství k přechodu na klimaticky neutrální ekonomiku do roku 2050.

Na úrovni EU byly vytyčeny např. tyto cíle:

 • omezení používání pesticidů o 50% do roku 2030

 • snížit únik živin o 50% a používání hnojiv o 20% do roku 2030

 • využívat nejméně 25% půdy pro účely ekologického zemědělství od roku 2030

 • snížit do roku 2030 objem potravinového obalu o 50% a další.

Tyto cíle nejsou zakotveny v právních předpisech a lze je považovat za aspirační, nicméně se očekává, že se jejich naplňování odrazí v nové SZP.

Z vládní pozice vyplývá, že tyto stanovené cíle bude ještě nutné podrobit dopadovým studiím na úrovni EU i jednotlivých členských států a bude třeba analyzovat specifické dopady na ČR.

 

 

 

Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po úvodním slově náměstka ministra zemědělství Jiřího Šíra a po rozpravě přijal usnesení, kterým:

 1. bere tento dokument na vědomí;

 2. je toho názoru, že by při plnění navržených cílů měly být zohledněny rozdílné podmínky v jednotlivých členských státech a jejich dosavadní úsilí v této oblasti;

 3. považuje za důležité promítat priority tohoto dokumentu do obchodních dohod Evropské unie se třetími zeměmi;

 4. žádá vládu, aby v připravovaném českém vnitrostátním strategickém plánu Společné zemědělské politiky byla vytvořena taková dotační pravidla, která budou respektovat cíle nové Společné zemědělské politiky a přispějí tak k udržitelnému zemědělskému hospodaření;

 5. žádá vládu, aby požádala Evropskou komisi o zpracování dopadové studie k předložené strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“;

 6. souhlasí se stanoviskem vlády České republiky, aby navrhovaná plošná opatření nebyla závazná dřív, než bude známa jejich konkrétnější podoba;

 7. žádá vládu, aby do 30. září 2021 informovala zemědělský výbor o tom, jakým způsobem zohlednila bod č. IV tohoto usnesení;

 8. pověřuje předsedu výboru seznámit s tímto usnesením předsedu vlády a ministra zemědělství.