09. 02.
2021

41. ZEV – Projednávaná legislativa

1. Invazní a nepůvodní druhy (ST 731)

 • Cílem je vytvoření komplexního legislativního rámce umožňujícího účinnou regulaci invazních nepůvodních druhů;
 • Je třeba zajistit adaptaci právního řádu ČR na přímo použitelné nařízení EP a Rady v této věci;
 • IND mají nepříznivé dopady na biologickou rozmanitost, lidské zdraví a hospodářství;
 • 10-15% nepůvodních druhů je považováno za invazivní;
 • V ČR je 2000 druhů nepůvodních, 200 – 300 invazivních;
 • V EU páchají škody cca 2 mld. Kč ročně;
 • Za příklad mohou sloužit - severoamerické druhy raků, karas stříbřitý, střevlička východní, norek americký, mýval severní, psík mývalovitý, bolševník velkolepý či lupina mnoholistá.

2. Novela zákona o návykových látkách (ST 864)

 • Cílem je zajištění vyšší dostupnosti konopí pro léčebné účely vyprodukované na území ČR;
 • Musí dojít ke změně systému k udělování licence k pěstování rostlin konopí pro léčebné účely, která zvýší počet pěstitelů konopí pro léčebné účely a navýší faktickou dostupnost konopí pro léčebné účely;
 • Tím dojde ke snížení ceny konopí pro léčebné účely;
 • Takto pěstované konopí bude možné distribuovat v lékárnách, či vyvážet mimo ČR
 • Odbourá se stávající systém veřejného zadávání, který je nepružný a SUKL přestane být povinným orgánem k výkupu konopí pro léčebné účely.

3. Novela zákona o podpoře obnovitelných zdrojů energie (ST 870)

 • Novela stanoví nástroje a opatření pro zajištění cílů pro OZE v oblasti dopravy a oblasti vytápění a chlazení;
 • Bez předloženého zákona nebude možné zajistit plnění cílů v oblasti OZE v období 2021 – 2030;
 • Novela zákona o podpoře OZE ovlivní nejen vývoj energetiky ČR, ale také zemědělskou prvovýrobu, lesnictví a zpracování zemědělských a potravinářských odpadů;
 • Zákon definuje např. rozsah podpory spalování biomasy pro výrobu elektřiny a tepla;
 • Určí tedy, v jakých zdrojích bude možné biomasu s podporou z veřejných zdrojů spalovat, což je téma nejen využití lesních těžebních zbytků, ale také zbytků z čištění obilí nebo využití slámy či sena;
 • Zákon otevírá také možnost využití bioplynu na výrobu biometanu pro použití v plynárenství nebo v dopravě;
 • Zároveň má tato předloha určit s jakou účinností mají být do budoucna zdroje na biomasu a bioplyn provozovány.

Všechny tyto tři novely zemědělský výbor přerušil, stanovil lhůtu pro podávání pozměňujících návrhů a k jejich doprojednání se vrátí na některé ze svých následujících schůzí.