31. 03.
2021

43. ZEV – Projednávaná legislativa

Ve středu 31. března se konala v pořadí již 43. schůze zemědělského výboru v tomto volebním období. V jejím průběhu došlo k přijetí PN k novele zákona o podpoře obnovitelných zdrojů energie (ST 870) a k zahájení projednávání novely zákona o myslivosti (ST 954).

1. Novela zákona o podpoře obnovitelných zdrojů energie (ST 870)

- Přijaté PN:

 * Tureček 1 – přiznává vyšší podporu pro modernizované výrobny elektřiny

 * Tureček 2 – stanovení maximální míry vnitřního výnosového % pro výrobny elektřiny využívající energii vody na 10,6%

  • Vládní novela navrhuje pouze 7%, což by znamenalo výpadek v rozpočtu Povodích cca 300 mil. Kč

  • Dorovnání tohoto výpadku by se muselo řešit navýšením ceny za odběr povrchové vody využívané průmyslovými a vodárenskými podniky

 

 

 

2. Novela zákona o myslivosti (ST 954)

- Návrh novely zákona vychází z nutnosti úpravy početních stavů spárkaté zvěře a tím i snížení škod na lesních porostech.

- Poslední novela přináší velké zatížení pro státní rozpočet, uživatele honiteb a orgány státní správy myslivosti zejména požadavkem na periodické zpracování posudků, zavedením povinnosti předkládání a kontroly tzv. markantů a novým procesem tvorby a schvalování plánu mysliveckého hospodaření. 

- Předkládaná novela zákona o myslivosti přináší ekonomicky proveditelnější způsob naplnění cíle snížení škod zvěří a omezení negativního vlivu zvěře na obnovu kalamitních ploch v lesích a snížení škod v zemědělství. To bude provedeno zavedením řady opatření, které povedou k efektivnějšímu snižování početních stavů spárkaté zvěře. 

- Tímto zákonem se zřizuje elektronický systém evidence myslivosti, který bude zjednodušovat veškerou administrativu a komunikaci spojenou s myslivostí, a to jak na straně uživatelů honiteb, tak u orgánů státní správy myslivosti, Státní veterinární správy, Vojenského veterinárního ústavu, Policie České republiky a Vojenské policie.

- Tento systém rovněž počítá s odstraněním papírových výkazů a hlášení.

- Systém bude obsahovat kompletní myslivecké plánování a informace o škodách způsobených zvěří.

- Tento systém bude obsahovat aplikaci do mobilních telefonů pro pořízení záznamu a fotodokumentace o ulovené zvěři místo nákladných markantů.

- Orgány státní správy myslivosti budou mít možnost kontinuálně z elektronických hlášení vyhodnocovat plnění plánu lovu a případně zasáhnout do mysliveckého hospodaření.

- Na příští schůzi zemědělského výboru budou projednány podané PN.