30. 04.
2021

44. ZEV – pozměňovací návrhy k novele zákona o myslivosti

Ve středu 28. dubna se konala 44. schůze zemědělského výboru. Jejím dominantním tématem bylo projednávání pozměňovacích návrhů (PN) podaných k mysliveckému zákonu. Z široké palety podaných PN jsme přijali tyto:

Holomčík B4 - Plánování lovu podle míry škod a poškození lesů

 • Stávající novela vypouští ze zásad chovu klíčové ustanovení schválené při poslední novelizaci lesního zákona – že početní stavy zvěře musí být takové, aby nedocházelo k nepřiměřenému poškození lesa. Ruší i normované stavy zvěře – horní limit početních stavů zvěře
 • PN doplňuje zásady chovu o podmínku, že početní stavy zvěře musí být takové, aby nezpůsobovaly neúměrné škody na lese
 • Zároveň PN ukládá povinnost stanovit plán lovu u všech druhů spárkaté zvěře, nejen u těch druhů, kde jsou stanoveny minimální stavy zvěře (viz stávající novela)

Holomčík B5.2 - Škody způsobené zvěří

 • V případě vzniku škody se zavádí povinnost, aby se vlastník či pachtýř osobně sešli s nájemcem honitby na místě a sepsali o tom zápis
  • Předkladatel si slibuje lidštější komunikaci a úbytek soudních sporů
  • Neposkytne-li myslivec součinnost, tak se má za to, že souhlasí s obsahem zápisu.

Jarošová C  

 • pro výkon práva myslivecké stráže a mysliveckého hospodáře stačí nově výpis z RT, nikoliv opis z RT, jako tomu bylo doposud

Jurečka D2 - Novela lesního zákona – rozšíření pravomocí lesní stráže

 • Zavádí se:
  • Oprávnění zastavit dopravní prostředek, je-li důvodné podezření, že osoba porušuje, nebo porušila lesní zákon
  • Oprávnění vyžadovat doložení souhlasu s prováděním činnosti nebo výjimky ze zakázané činnosti udělené vlastníkem lesa
  • Pravomoc lesní stráže pořizovat zvukové, obrazové a podobné záznam
 • Upřesňuje se pravomoc zadržet pachatele přestupku

Kott E

 • Zpřesnění celé řady dílčích ustanovení, která zavádí do praxe vládní návrh zákona (elektronický systém kontroly a evidence ulovené zvěře aj.)

Pávek F 

 • Zrušení zákazu lovu lukem a nastavení příslušných podmínek

Tyto pozměňovací návrhy budou dále vedeny jako PN zemědělského výboru. Očekávám, že v průběhu druhého čtení bude načtena ještě celá řada dalších PN, které bude zemědělský výbor posuzovat v rámci jednání garančního výboru (před 3. čtením).