27. 05.
2021

45. ZEV – Státní závěrečné účty, hnojiva, ekologické zemědělství a aktuální situace v oblasti pivovarnictví

Úvodem jsme doporučili Poslanecké sněmovně ke schválení Státní závěrečné účty za rok 2020, a to konkrétně kapitolu Ministerstva zemědělství a Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního. Poté jsme dokončili projednávání zákona o hnojivech, kde jsme stanovili návrh procedury hlasování pro třetí čtení a přijali stanoviska k podaným pozměňovacím návrhům. Všechny PN získaly od zemědělského výboru kladná stanoviska, konkrétně se jedná o tyto:

 • PN Pražák (A1 – A5) 
  • A1 – A4 – aktualizace poznámek pod čarou a posunutí účinnosti některých ustanovení
  • A5 – novela zákona o SPÚ (boj proti suchu)
   • Umožňuje SPÚ budovat nebo nabývat stavby hlavních závlahových zařízení, hlavních odvodňovacích zařízení a stavby k ochraně pozemku před erozní činností vody
 • PN Pošvář (B1 a B2)  
  • B1 – ruší povinnost schvalovat umístění příkrmiště v havarijním plánu podle vodního zákona, s odkazem, že se jedná o další byrokratickou povinnost
  • B2 – chce umožnit skladování hnojiv na stejné ploše již po 3 letech (zákon až po 4 letech)
 • PN Kott C 
  • navrhuje zrušit výjimku z vedení elektronické evidence použitých hnojiv pro farmy do 200 ha a snížit ji na farmy o velikosti do 20 ha.

Dalším bodem bylo projednání evropského Akčního plánu na podporu ekologického zemědělství (APEZ). Cílem tohoto dokumentu je nastavit vhodná opatření tak, aby členské země splňovaly do roku 2030 podmínku 25% půdy obhospodařované v režimu EZ. ČR patří v tomto ohledu k nadprůměru (15%). V této věci přijal výbor následující usnesení:

„Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po úvodním slově ministra zemědělství Miroslava Tomana a po rozpravě

 1. b e r e   n a   v ě d o m í   vznik evropského Akčního plánu pro podporu ekologické produkce, který navazuje na stanovení ambiciózního cíle 25 % zemědělské půdy v ekologickém režimu v rámci EU do roku 2030;
 2. p o v a ž u j e   za klíčové, aby rozsahu cíle odpovídal i rozsah prostředků k jeho dosažení v rámci Společné zemědělské politiky EU;
 3. ž á d á   Ministerstvo zemědělství, aby vhodným způsobem motivovalo zemědělce k přestoupení do režimu ekologické produkce;
 4. ž á d á   vládu ČR a další příslušná ministerstva o podporu k zajištění naplňování opatření uvedených v Akčním plánu ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2021 – 2027;
 5. p o v ě ř u j e   předsedu výboru seznámit s tímto usnesením předsedu vlády a ministra zemědělství.“

Posledním bodem našeho jednání bylo seznámení se s výsledky sektoru pivovarnictví, sladařství a gastronomie za předchozí rok. Loňský rok byl pro celou ekonomiku těžký, ale stěží najdeme nějaké její odvětví, na které by pandemie dolehla tíživěji než právě na restaurace a pivovary. V této souvislosti nás čeká ještě práce při definování a prosazování vhodných opatření na podporu tohoto sektoru.