18. 03.
2019

Souhrnná informace k problematice množíren

1) Veterinární zákon (zákon č.166/199 Sb.)

Navrhuje se následující zpřísnění oznamovací povinnosti chovatelů fen vůči Státní veterinární správě:

- snížit počet fen podléhajících povinnému hlášení na 3 a více fen (z původních 5 a více)
- do povinnosti hlášení zahrnout veškeré feny v domácnosti chovatele, a to k zamezení obcházení zákona tvrzením, že se jedná o feny jednotlivých příslušníků domácnosti;
- zpřesnit okruh subjektů, které nepodléhají oznamovací povinnosti; jedná se o útulky, hotely, penziony pro zvířata, obchodníky se zvířaty, Policii ČR, armádu, chovatele vodicích, asistenčních a loveckých psů;
- zvýšit sankce za nedodržení oznamovací povinnosti z maximální výše 20.000,- Kč na 50.000,- Kč;

 

 

2) Zákon na ochranu zvířat proti týrání (zákon č. 246/1992 Sb.)

Navrhuje se zpřísnění stávajících a zavedení nových povinností:

- zavést definici množírny psů nebo koček a zakázat chov psů nebo koček v takovém zařízení;
- pro zlepšení vymahatelnosti právní úpravy přesunout některé povinnosti z vyhlášky do zákona (např. maximální počet vrhů za 2 roky, minimální věk štěněte pro odběr);
- zavést novou povinnost chovatele každé feny vést evidenční list vrhu štěňat psa obsahující:

  • -- datum a počet narozených a odchovaných štěňat, podle pohlaví;
  • -- informace o odstavu štěňat a o zdravotní péči (očkování, odčervení, jiná ošetření);
  • -- informace o prodeji nebo darování štěňat;
  • -- informace o čipu štěněte, pokud bylo očipováno,
     

- stanovit povinnost chovatele každé feny při prodeji nebo darování štěněte předat v kopii evidenční list vrhu štěňat,
- stanovit sankci za nedodržení uvedených povinností v maximální výši 500.000,- Kč;
- problematiku útulků se navrhuje zpřísnit následujícím způsobem:

  • -- každý útulek by měl povinně zřídit internetové stránky a na nich zveřejňovat seznam všech psů s fotografií a číslem čipu (příp. číslem tetování);
     
  • -- k předanému psu předat v písemné podobě poučení a informace o podmínkách chovu a péči o zdraví a pohodu předaného psa a uchovávat jej po dobu 2 let.