22. 01.
2019

V roce 2018 jsme se soustředili na podporu živočišné výroby, zelenou naftu a sucho. V roce 2019 se soustředíme hlavně na reformu Společné zemědělské politiky EU a řešení kůrovcové kalamity.

Zemědělskému výboru Poslanecké sněmovny, jehož jsem již druhé volební období předsedou, se v roce 2018 podařilo dosáhnout celé řady úspěchů v podpoře zemědělců. Hlavními tématy v loňském roce byly:

  1.  Dotace na sucho – podařilo se prosadit rozdělení cca 1,15 mld. Kč a jednoduchý způsob prokazování škod prostřednictvím systému Intersucho nebo prokázáním skutečného propadu výnosů.
  2.  Zvýhodnění zelené nafty pro živočišnou výrobu – podařilo se zavést pouze dvě kategorie vratky části spotřební daně za každý litr pohonných hmot spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě. Podniky se zatížením do 0,3  velké dobytčí jednotky na hektar půdy dostávají zpět 40% spotřební daně a podniky se zatížením nad 0,3  velké dobytčí jednotky dostávají 90% spotřební daně. Stanovením koeficientů nákladnosti (množství nafty) pro pěstování jednotlivých plodin došlo k výraznému snížení administrativní zátěže pro stát i zemědělce. Podařilo se zavést vyšší vratku i na citlivé komodity jako jsou brambory, ovoce, zelenina, cukrová řepa a bílkovinné plodiny typu hrách, bob, lupina a další, které jsou náročné na lidskou práci a zúrodňují půdu. Vyšší vratka nově platí i pro vinnou révu.
  3.  Novela vodního zákona – náhrady za škody způsobené hospodařením v ochranných pásmech vodních zdrojů bude nově vyplácet vedle provozovatelů vodních zdrojů i stát a hlavně přímo těm, kdo na půdě skutečně hospodaří, nikoliv pouze vlastníkům půdy.
  4.  Novela zákona o plemenitbě – vedle implementace práva EU novela zavádí opatření, která mají zabránit šíření nákazy afrického moru prasat.
  5.  Národní dotace – pro rok 2018 se podařilo navýšit vyplacené prostředky z 2,05 mld. Kč na 3,9 mld. Kč. Pro rok 2019 jsme vyjednali 3,8 mld. Kč  a nové dotační tituly na restrukturalizaci sadů, podporu sektoru mléka a výkrm skotu. Z velké části budou národní dotace směřovat na podporu živočišné výroby.
  6.  Rozpočet na rok 2019 – dotace z rozpočtu EU na Společnou zemědělskou politiku a z dalších zdrojů státu se podařilo navýšit o  7,2 mld. Kč na celkových  57,4 mld. Kč.

Velkým tématem roku 2019 bude posilování odvětví lesního hospodářství, které velmi trpí několikaletým suchem a kůrovcovou kalamitou. Pro rok 2019 jsou navrženy dotace ve výši 620 mil. Kč a s ministrem Miroslavem Tomanem jsme dohodli jejich další navýšení až na 1,15 mld. Kč. Obávám se ale, že ani to nebude lesníkům stačit, protože škody, které způsobují přemnožení hmyzí škůdci, jsou skutečně obrovské. Dalšími důležitými tématy roku 2019 budou novely:

  • -  zákona o potravinách,
  • -  zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci,
  • -  vodního zákona,
  • -  zákona o lesích
  • -  a mysliveckého zákona.
  • -  Vyhodnocovat budeme také dopad zákona o významné tržní síle.

Úplně nejdůležitějším tématem roku 2019 ale bude reforma Společné zemědělské politiky  EU po roce 2020. To je nejdůležitější věc pro budoucnost. Velmi intenzivně se tímto tématem zabývám a podařilo se mi dosáhnout již celé řady dílčích úspěchů. Vedle jednání s komisaři Güntherem Oettingerem, Marošem Šefčovičem a Philem Hoganem, schůzek v Evropském parlamentu, na Evropské komisi a v DG AGRI se mi podařilo dosáhnout společné deklarace předsedů zemědělských výborů V4 a Chorvatska. Podařilo se mi také prosadit do rámcové pozice České republiky k víceletému finančnímu rámci mezi dvě nejdůležitější priority udržení prostředků na Společnou zemědělskou politiku. To je pro budoucnost českého zemědělství naprosto klíčové, protože v současné době je Evropskou komisí u přímých plateb pro Českou republiku navrhováno snížení o 4,1% a u  Programu rozvoje venkova o 20%, k čemuž inflace přidá dalších 10%. Přidali jsme se proto k iniciativě Francie, která velmi razantně požaduje udržení finančních prostředků a podpořilo ji již 15 členských zemí EU. Další prioritou je také otázka zastropování přímých plateb. Požadujeme, aby takové zastropování bylo dobrovolné, a pokud by se to nepodařilo prosadit, budeme chtít, aby se ke stropu přičítaly skutečné osobní náklady a ne průměrné náklady za stát a obor, a také aby se do stropu počítala jen základní platba a ne platba na ekologii a citlivé komodity. Vedle toho budeme prosazovat navýšení plateb na citlivé komodity a živočišnou výrobu. Držte nám palce!